• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
KHOA CẬN LÂM SÀNG

Đ/C: Bùi Thị Thanh Quế - Trưởng khoa

Đ/C: Lục Văn Giang - Phó khoa

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Cận lâm sàng là khoa trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác xét nghiệm, công tác chẩn đoán hình ảnh, nội soi, thăm dò chức năng….
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Tổ chức hoạt động theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm, khoa thăm dò chức năng, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa nội soi.
b) Lập kế hoạch hoạt động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các máy móc thiết bị được trang bị để nâng cao chất lượng xét nghiệm, CĐHA, thăm dò chức năng.
c) Thực hiện công tác xét nghiệm, chiếu chụp, nội soi, siêu âm, điện tim… đúng theo chỉ định của bác sỹ trong Trung tâm, đảm bảo kết quả chính xác, trả kết quả đúng thời gian quy định.
d) Đề xuất việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.
e) Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trong công tác xét nghiệm, công tác chẩn đoán hình ảnh, nội soi, thăm dò chức năng…..
f) Lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh nội trú, tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quy định, ghi sổ lưu theo quy định.
g) Có kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác tại khoa.
h) Định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.
i) Thực hiện An toàn lao động. Xây dựng nội quy bảo hộ lao động. Thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong bộ phận X quang theo quy định.
k) Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trong khoa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
l) Thực hiện báo cáo về phòng kế hoạch tổng hợp theo quy định.
m) Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
n) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin