• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Đoàn cơ sở TTYT huyện Chiêm Hoá khám, cấp thuốc miễn phí trên địa bàn xã Tân An.