• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
KHOA NỘI

I. Tổ chức nhân sự:

Đ/C: Ma Ngọc Dương - Trưởng khoa

 

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Nội  là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh theo quy chế công tác khoa nội, khoa nhi của Bộ Y tế quy định trong Quy chế Trung tâm.
b) Phối hợp tốt với các chuyên khoa sâu về nội, ngoại và hồi sức cấp cứu đảm bảo chẩn đoán chính xác và điều trị tốt.
c) Nghiên cứu khoa học và áp dụng các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới giúp cho việc chẩn đoán và điều trị.
d) Triển khai khám bệnh, chữa bệnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.
e) Căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của khoa.
f) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
g) Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tiếp nhận kỹ thuật mới với các bệnh theo phân khoa từ tuyến trên.
h) Tham gia Nghiên cứu khoa học: Hàng năm có các đề tài nghiên cứu khoa học mới, phục vụ cho các bước tiến về kỹ thuật lâm sàng ứng dụng tại khoa, đơn vị.
i) Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
k) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin