• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
KHOA NHI

1. Tổ chức nhân sự: 

Đ/C: Bàn Thị Tình - Trưởng khoa

Đ/C: Hoàng Thị Huế - Điều dưỡng trưởng

2. Chức trách nhiệm vụ:

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin