• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các khoa, phòng và Quyết định giao phụ trách các bộ phận trực thuộc TTYT huyện