• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
BAN GIÁM ĐỐC

 

Đồng chí: HÀ VĂN LINH

Giám đốc - Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa

Đồng chí: HÀ THỊ BÍCH NGỌC

Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc

Đồng chí: PHẠM CHÍ CƯỜNG

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc 

 

Đồng chí: HÀ THỊ ÁI

Bí thư chi bộ khối Dự phòng - Phó giám đốc

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin