• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI

TTYT huyện Chiêm Hóa đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, khám chữa bệnh.